Miljö

Märsta båtklubbs medlemmar tar ett långsiktigt ansvar genom att minimera miljöbelastningen från klubbens hela verksamhet. Märsta båtklubb tar ett särskilt ansvar för Mälaren som vattentäkt för drickvatten och som livsmiljö för människor, djur och växter.

Miljöplanen syftar till att arbeta för en långsiktigt hållbar framtid för Märsta båtklubbs verksamhet. Miljöplanen lägger grund för klubbens löpande miljöarbete och möjlighet att följa den miljölagstiftning som finns för båtklubbar 

Miljöplanen innehåller mål och tidssatta insatser som syftar till att uppnå målen. Till miljöplanen hör även en avfallshanteringsplan, en utfasningsplan för biocidfärg samt en checklista för egenkontroll (se bilaga 1-3). Miljöplanen inklusive bilaga 1-3 beslutas av styrelsen efter samråd med medlemmarna. 

Miljöplanen omfattar inte arbetsmiljöfrågor och brandskydd.

Märsta båtklubbs miljöplan strukturerar miljöarbetet inför beslut om åtgärder, prioriteringar av åtgärder utifrån lagstiftning samt utifrån klubbens möjligheter och ekonomi. För båtägare och båtklubbar finns miljölagstiftning, förordningar och föreskrifter. De lagar som särskilt berör båtlivets miljö finns i Miljöbalken och omfattar frågor kring vatten- och markföroreningar, muddring, buller, återvinning, avfall, kemiska produkter och naturvård. För styrelsen och medlemmarna i Märsta båtklubb innebär kraven i lagstiftningen att klubben ska vara förberedd på investeringar och förändringar och beslut om åtgärder. 

Den enskilt största och mest allvarliga miljörisken i klubbens verksamhet är läckage av tungmetaller från båtbottenfärger till mark, vatten och bottensediment. 

Båtbottenfärger som innehåller biocider granskas och godkänns av Kemikalieinspektionen innan de får säljas eller användas (Med ”biocidfärg” avses båtbottenfärg som innehåller ämnen giftiga för vattenlevande organismer). En godkänd färg ska skydda människor och miljö, eftersom bekämpningsmedel kan påverka andra djur och växter än de som man vill bekämpa. De båtbottenfärger som förhindrar påväxt enbart på fysikalisk väg, till exempel genom en ytstruktur där påväxten inte får fäste, behöver idag inte vara godkända för att få säljas.

Exempel på ämnen som finns i biocidfärger:

 • Tributyltenn (TBT): Förbjudet, mycket giftigt och hormonstörande. Finns i äldre båtbottenfärger och kan läcka från underliggande gamla lager färg.
 • Koppar, kopparoxid eller andra kopparföreningar: Är i högre koncentrationer giftiga för främst mark- och vattenlevande organismer.
 • Zink, zinkoxid och andra zinkföreningar: Är i högre koncentrationer giftiga för mark- och vattenlevande organismer.

För Mälaren finns idag inga godkända biocidfärger. Där får bara sådana färger som inte kräver godkännande användas (Kemikalieinspektionen). 

Oktober till april 2014 undersöktes förekomsten av metaller på båtskrov samt i jord och sediment på Flottviks och Rosersbergs båtuppläggningsplatser. Undersökningen publicerades 2015 i form av en rapport på Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi vid Stockholms Universitet (XRF-as a tool for monitoring of biocide load in boatyards, Matz Norling 2015).  Undersökningen visar att höga halter av tungmetaller finns på båtskroven samt i jord och i bottensediment. Resultaten visar också att 25 % av båtarna stod för 70 % av den totala kopparmängden och att samma grupp av båtar stod för 80 % av den totala tennmängden (TBT). Det innebär att stora delar av mängden tungmetaller kan tas bort genom att påbörja sanering av de båtar med de största mängderna metall på skrovet. Vissa delar av varvsområdet innehåller så pass höga halter av tungmetaller att det finns anledning till försiktighet när små barn och hundar vistas på området. 

Styrelsen för Märsta båtklubb har som verksamhetsutövare ett särskilt ansvar för att:

 • Klubbens miljöplan är känd av alla klubbmedlemmar samt även för besökande 
 • Fortlöpande revidera arbetet med miljöförbättrande åtgärder och följa nya krav som uppkommer i lagar, förordningar och föreskrifter
 • Utvärdera miljöplanen 
 • Årligen utse miljöansvarig som på uppdrag av styrelsen ansvarar för att utveckla miljöarbetet enligt bestämmelser och lagkrav 
 • Utföra regelbunden egenkontroll (höst och vår) 

Varje enskild medlem ansvarar för kostnader för egen otillåten miljöpåverkan. Enskild medlem i Märsta båtklubb ansvarar för att:

 • Följa lagar och regler som gäller för båtägare samt den miljöplan, avfallshanteringsplan och utfasningsplan för biocidfärg som styrelsen i MBK har beslutat 
 • Ta del av MBKs miljöinformation 
 • Medlem fyller i den individuella saneringsplanen
 • Bära de kostnader som följer av miljöplanen, avfallshanteringsplanen och utfasningsplanen för biocidfärg
 • Vara medveten om att avvikelser från miljöplanen kan innebära att åtgärder vidtas mot medlem och vid upprepade avvikelser kan styrelsen besluta om upphörande av medlemskap

LOVA-bidrag

Märsta båtklubb har nu slutredovisat det LOVA-bidrag som klubben fick för ett saneringsprojekt av båtar målade med giftig färg mellan 2016-2019. Detta innebär att bidragen för sanering av båtar för våra medlemmar nu är slut. Klubben hade som mål att sanera 30 båtar och klarade målet exakt på målsnöret. Styrelsen kommer att se över möjligheten att framöver söka ytterligare bidrag men som det ser ut just nu så är det svårt att få bidrag för sanering av giftfärg. Saneringsprojektet är en stor framgång för klubbens miljöarbete och vi  fortsätter nu att följa vår miljöplan med siktet inställt på att bli en giftfri båtklubb.

Individuell saneringsplan

Frågor och svar

Vår miljöplan

2020

 • Egenkontroll utförs höst och vår
 • Sanering av båtskrov enligt utfasningsplanen för biocidfärg fortgår till årets slut
 • En ny miljöplan för 2021-2026 utarbetas
 • Båtar med biocidfärger ska vara sanerade. Båtar med biocidfärger får inte torrsättas i Flottvik

2021

 • Egenkontroll utförs
 • Båtar med biocidfärger ska vara sanerade. Båtar med biocidfärger får inte torrsättas i Flottvik

2022

 • Egenkontroll utförs
 • Båtar med biocidfärger ska vara sanerade. Båtar med biocidfärger får inte torrsättas i Flottvik

2023

 • Egenkontroll utförs
 • Båtar med biocidfärger ska vara sanerade. Båtar med biocidfärger får inte torrsättas i Flottvik