Stadgar för Märsta Båtklubb

Märsta Båtklubb, förkortat skrivsätt MBK, bildades 1964 och är en allmännyttig ideell förening med hemort i Märsta, Sigtuna kommun.

Stadgarna antagna 2024-03-21.

§1 Ändamål

Klubben är en allmännyttig ideell förening och har till ändamål att lokalt främja båtlivet. Klubben skall verka för god sjösäkerhet, god miljö samt ett gott kamrat- och sjömanskap.

§2 Medlemskap

2.1 Ansökan och antagning

Ansökan om medlemskap skall ske skriftligt (via brev eller email) till styrelsen vilken beslutar om antagning av ny medlem. Medlemskap kan erhållas av envar, som ansluter sig till klubbens ändamål.

2.2 Medlemskategorier

Medlemmar indelas i följande kategorier:

 1. Enskild vuxen medlem
 2. Enskild ungdomsmedlem
 3. Familjemedlem, där samtliga anmälda inom ett hushåll ingår
 4. Hedersmedlem

Ansökan om medlemskap görs till kategorierna 1 – 3.

Medlem, som på ett förtjänstfullt sätt gagnat klubben, kan på medlems eller styrelsens förslag väljas till hedersmedlem. Beslut härom skall fattas på årsmöte eller ordinarie föreningsmöte. Av kallelsen skall framgå att fråga om val av hedersmedlem står på dagordningen. Hedersmedlem är befriad från årsavgift.

2.3 Rättigheter

Medlem får utnyttja klubbens anläggningar samt delta i klubbens verksamhet.
Medlemskap berättigar i sig inte till plats i av klubben disponerad hamn- eller uppläggningsanläggning. Se vidare § 11.

2.4 Skyldigheter

Medlem, som antagits, har genom inträdesansökan förbundit sig att följa klubbens stadgar, ordningsföreskrifter och i stadgeenlig ordning fattade beslut.
Medlem skall också verka för att främja klubbens ändamål.
Medlem med båt skall tillägna sig tillräcklig nautisk kompetens för att säkert kunna framföra sin båt.
Medlem, som avsiktligt eller genom bristande aktsamhet skadar klubbens tillhörigheter är ersättningsskyldig.
Medlem skall utföra av styrelsen beordrad arbetsplikt och vaktplikt. Klubbfunktionär kan, efter beslut av styrelsen, vara befriad från denna arbetsplikt.
Medlems båt skall vara ansvarsförsäkrad.
Medlem skall uppdatera till klubben anmälda data så fort anledning föreligger.

2.5 Utträde

Medlem som vill utträda ur klubben skall skriftligen (via brev eller email) anmäla detta till styrelsen.
Medlem som inte erlagt fastställda avgifter inom föreskriven tid kan efter styrelsens prövning anses ha utträtt ur klubben.

2.6 Uteslutning

På styrelsens förslag kan medlem av ordinarie eller extra föreningsmöte uteslutas ur klubben om medlem

 • motverkar klubbens syften
 • skadar klubbens intressen
 • inte fullgör de skyldigheter som är stadgade
 • eller gör sig skyldig till sådant klandervärt handlingssätt eller uppträdande inom eller utom klubben att dess anseende äventyras.

För sådant beslut fordras minst 2/3 majoritet.
Av kallelsen till föreningsmötet skall framgå att ett uteslutningsärende skall behandlas. Till föreningsmötet, där sådant ärende skall behandlas, skall medlemmen som är föreslagen att uteslutas kallas skriftligen. Denna kallelse skall även innehålla styrelsens motivering till uteslutningen.

§3 Beslutande instanser

Klubbens beslutande instanser är föreningsmöten såsom årsmöte, ordinarie föreningsmöte eller extra föreningsmöte. Styrelsen i sin helhet, eller enskild ledamot som styrelsen utser, företräder klubben och fattar beslut mellan föreningsmöten utom i frågor som är uttryckligen förbehållna föreningsmöten.

§4 Verksamhetsår

Klubbens verksamhetsår omfattar perioden 1 november – 31 oktober.

§5 Avgifter

Samtliga avgifter fastställs av årsmötet. Extra uttaxering kan ske efter beslut på föreningsmöte.

5.1 Betalning

Avgifterna skall vara klubben tillhanda senast det datum som står angivet på fakturan.
Senaste betaldatum får därvid vara tidigast en månad efter fakturadatum.
Om avgifterna inte inkommit i tid kan en påminnelsefaktura skickas varvid en påminnelseavgift läggs till det ursprungliga beloppet.

§6 Föreningsmöten

6.1 Antal möten

Förutom årsmöte skall ett ordinarie föreningsmöte hållas under verksamhetsåret. Därutöver kan extra föreningsmöten anordnas. Styrelsen bestämmer plats och tid för mötena.

6.2 Kallelse

Kallelse till föreningsmöte skall vara medlemmen tillhanda minst 14 dagar före mötet. Kallelse sänds med e-post eller till den, som så önskar, via brev.

6.3 Förslag till dagordningspunkt / motion

Medlem, som vill ha särskilt ärende behandlat på föreningsmöte, skall senast 4 veckor före sista tidpunkt för utsändande av kallelse till mötet skriftligen anmäla detta till styrelsen. Denna anmälan skall även innehålla en förklaring till varför medlemmen vill ha ärendet behandlat.

6.4 Årsmöte

Årsmöte hålls årligen före utgången av december månad.
Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas och protokollföras:

 • Fastställande av röstlängd för mötet
 • Fråga om mötet är behörigen utlyst
 • Fastställande av dagordning
 • Val av ordförande och sekreterare för mötet
 • Val av protokolljusterare och rösträknare
 • Föredragning av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för senaste verksamhetsåret
 • Revisorernas berättelse
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Propositioner och motioner
 • Fastställande av verksamhetsplan, avgifter och budget för det nya verksamhetsåret
 • Val av styrelse
 • Val av revisorer
 • Val av valberedning
 • Övriga val

6.5 Extra föreningsmöte

Extra föreningsmöte hålls när styrelsen finner detta påkallat eller på skriftlig begäran av revisorer eller minst 10% av klubbens medlemmar.
Vid extra möte får endast de ärenden förekomma, som enligt kallelsen föranlett mötet.

6.6 Rösträtt, beslut och val

Varje medlem, som fyllt 16 år och betalat gällande avgifter har rösträtt på möte.
I frågor som rör klubbens hamn- och uppläggningsverksamhet har endast båtmedlemmar rösträtt och endast en röst per medlem och båt får avgivas.
Beslut får endast fattas i ärenden som framgår av kallelsen.
Valbara till styrelsen och till revisorer är de som nominerats.
Endast medlemmar, som är närvarande vid föreningsmötet, har rösträtt. Röstning med fullmakt är således inte tillåten.
Alla ärenden avgörs med enkel majoritet där inte annat föreskrivs i dess stadgar.
Avgörande sker genom öppen omröstning utom då någon fordrar sluten röstning.
Vid omröstning, som inte avser personval, gäller vid lika röstetal det förslag, som biträds av ordförande för mötet.
Vid omröstning, som avser personval, gäller vid lika röstetal det förslag som vinner efter lottning.

§7 Styrelse och förvaltning

7.1 Styrelsens sammansättning och val

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse, som skall bestå av 5-9 ledamöter.
Styrelseledamöterna väljs av årsmötet för en period om två år med 2-5 ledamöter varje gång. Ordförande, sekreterare och kassör väljs direkt av årsmötet medan övriga uppgifter fördelas enligt beslut i styrelsen.

7.2 Styrelsens skyldigheter

Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse så ofta det är av behovet påkallat, dock minst en gång per kvartal.
Styrelsen är beslutsmässig då alla ledamöter är kallade och mer än hälften är närvarande.
För av styrelsen fattade beslut är de ansvariga, som deltagit i beslutet och inte reserverat sig. Reservation skall antecknas i mötesprotokollet.

Det åligger styrelsen att:

 • Verkställa beslut fattade av föreningsmöte.
 • Fördela arbetsuppgifterna inom styrelsen, till övriga funktionärer eller till anställd personal. Fördelningen skall dokumenteras i form av arbetsbeskrivning och förvaras hos sekreteraren.
 • Bereda ärenden inför föreningsmöten och arrangera dessa.
 • Representera klubben.
 • Förvalta klubbens egendom och medel.
 • Besluta om firmatecknare.
 • Besluta om antagning av ny medlem.
 • På föreningsmöten föredra av styrelsen fattade större beslut.

7.3 Klubbfunktionär

Som ”klubbfunktionär” i klubben räknas styrelseledamot. Styrelsen kan fatta beslut att annan befattningshavare skall vara klubbfunktionär.

§8 Revisorer

Klubben skall revideras av två revisorer. Dessa väljs på årsmöte för en tid av två år och avgår växelvis vartannat år. En revisorsuppleant väljs varje år för en tid av ett år.
Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och klubbens räkenskaper samt till årsmöte avge skriftlig revisionsberättelse och till- eller avstyrka ansvarsfrihet.

§9 Valberedning

Valberedningen bestående av 3 ordinarie ledamöter, varav en sammankallande och väljes av årsmötet för en tid av ett år.
Valberedningens uppgift är att:

 • Till årsmötet lämna förslag på kandidater till de poster som enligt stadgarna är föremål för val och till övriga poster som eventuellt blir vakanta.
 • Motta nomineringar från klubbens medlemmar.
 • Själva aktivt söka lämpliga kandidater.
 • Vid arbetets början inhämta styrelsens synpunkter.
 • I god tid inför utsändande av kallelse till årsmötet lämna sitt förslag till styrelsen.
 • Vid föredragning på årsmötet även presentera eventuella övriga kandidater.
 • Valberedningen skall i god tid före utsändande av kallelse till årsmöte lämna förslag till styrelsen för utskick tillsammans med kallelsen.

§10 Klubbens emblem

Klubbens emblem är standert. Standerten är triangulär med vit botten och blå kant. På standerten finns Märstas vapen, i gult på röd botten. Lodrätt mellan standertlik och vapen står bokstäverna MBK i rött. Klubbens standert skall om möjligt föras på medlems båt.

§11 Hamn och uppläggningsanläggningar

För förhållandena vid klubbens hamn- och/eller uppläggningsanläggningar finns särskilt av klubben utfärdade bestämmelser. Se ordningsföreskrifter.

§12 Stadgeändring

Föreligger förslag till stadgeändring skall detta framgå av kallelsen.
För att ett ändringsförslag skall kunna antas måste det godkännas med minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande föreningsmöten, varav ett skall vara årsmöte. Vid andra godkännandet kan paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§13 Klubbens upplösning

Förslag till klubbens upplösning kan endast behandlas på föreningsmöte och detta skall framgå av kallelsen. Beslut om klubbens upplösning och fördelning av samtliga tillgångar måste för att äga giltighet fattas med minst ¾-dels majoritet av 2 på varandra följande medlemsmöten, varav det ena skall vara årsmötet. Vid klubbens upplösning skall samtliga tillgångar användas för båtsport enligt beslut fattade av de medlemsmöten som upplöser klubben.