Ordningsregler

Antagna 2024-02-06

1. Hamn och bryggor

Principbeslut i frågor rörande hamnen och bryggorna fattas av styrelsen. Styrelsen delegerar rätten att besluta om den normala (dagliga) verksamheten i hamnen till hamnkaptenen. Hamnkaptenens beslut kan överklagas hos styrelsen.

En anvisad bryggplats får mot avgift disponeras under tiden 15 april – 15 november.

Om det behövs har styrelsen och hamnfunktionärerna rätt att gå ombord på förtöjda båtar i hamnen för att se till eller åtgärda förtöjningar eller annat som kan förorsaka skada på klubbens eller någon annans egendom. Om en båtägare har förtöjt sin båt på så sätt att det föreligger risk för skador på båtar eller bryggor har styrelsen och hamnfunktionärerna rätt att på båtägarens bekostnad flytta båten till en annan plats som för tillfället befinns vara lämplig. Vid delat ägarskap till båten ska samtliga delägare vara medlemmar i Märsta Båtklubb. Bryggplatsinnehavaren är dock alltid huvudman och har samma ansvar för de förpliktelser gentemot klubben som varje annan båtägare har.

1.1 Det åligger bryggplatsinnehavaren att:

 • före byte till en annan båt meddela hamnkaptenen
 • hålla båten minst ansvarsförsäkrad,
 • anta anvisad plats,
 • se till att båten är väl förtöjd. Linor, fendrar, ryckdämpare och annat material som används vid förtöjning ska vara rätt dimensionerade och hållas i fullgott skick. Ryckdämpare ska användas även vid de yttre ändarna av Y-bommarna. Om galvaniserade fjäderavlastare används som ryckdämpare ska de säkras med en kätting. Samtliga linor ska vara försedda med kausar,
 • vid trafik inom hamnområdet manövrera för att undvika skador på hamnanläggningen eller andra båtar. Maximifarten 3 knop gäller från den markerade bojen utanför A-bryggan,
 • se till att undvika spill vid tankning och oljebyte,lägga ut tillräckligt antal fendrar när båten ligger i hamnen. Det ska alltid finnas ett fritt utrymme om minst 25 cm på vardera sidan av båten,
 • ersätta skador som orsakats av bryggplatsinnehavaren själv eller någon som med hans eller hennes medgivande sysslat med båten (se klubbens stadgar § 3 mom. 6),
 • om båten sjunker eller blir liggande i marvatten omgående ta upp eller länsa den.
 • elkablar och utrustning som används i hamnen ska uppfylla gällande säkerhetsföreskrifter. Se broschyren ”Elsäkerhet i småbåtshamnar och fritidsbåtar”.
 • när arbetet avslutas för dagen dra ur stickproppen. Så fort ingen uttagssladd sitter inkopplad skall skyddslocket stängas och vridas till låst läge samt att huven på uttagsstolpar på varv skall vara stängda. Om kabeln undantagsvis ska vara ansluten ska den märkas med anledningen till detta. Omärkta kablar kan komma att dras ut. 
 • informera vakten om man övernattar i sin båt i hamnen.

1.2 Det är inte tillåtet att:

 • hyra ut eller överlåta sin bryggplats utan tillstånd av hamnkaptenen
 • förtöja annan båt än den båt som registrerad i BAS på bryggplatsen,
 • åka vattenskidor i hamnen eller i samband med detta starta från bryggor,
 • förtöja eller lägga upp båtar vid stranden på av MBK arrenderad mark utan tillstånd av klubben,
 • lägga upp jollar på bryggorna. Jollar skall läggas på avsedd ramp (båtar över 3 m läggs upp på anvisad plats), jollar får inte vara förtöjda bakom båten i hamn så de hindrar tilläggning för andra bryggplatsinnehavare,
 • utan tillstånd använda slipen som ”varv” för att laga skador. Kontakta i stället varvs- chefen/hamnkaptenen för besked om en lämplig uppställningsplats!
 • göra upp eld inom hamnområdet på någon annan än av MBK eller kommunen anvisad plats,
 • ankarförtöja vid en Y-bomsplats, eftersom passagen utanför Y-bomsplatsen därmed försvåras,
 • fiska från bryggorna.

1.3 Förverkande av bryggplats

Båt som inte nyttjar sin bryggplats mister efter 2 år sin bryggplats.

1.4 Fördelning

Hamnkaptenen fördelar bryggplatserna för att på bästa sätt utnyttja platserna i hamnen.

För att få en bryggplats för en segelbåt som är 5 m eller längre, eller för en motorbåt som är 5 m eller längre och/eller har en motorstyrka av 14 hkr eller mer, krävs att båtägaren kan visa upp ett intyg om nautisk kompetens. Om ett sådant intyg saknas ges båtägaren möjlighet att inom ett år skaffa sig denna kompetens. Bryggplatsen är i avvaktan på detta endast tillfällig.

1.5 Överlåtelse

En bryggplats får överlåtas endast från en medlem till en familjemedlem som betalat inträdes- och medlemsavgift. Bryggplatsen kan dock bli en annan än den plats som lämnas.

1.6 Förfarande vid båtförsäljning

Bryggplatsen är tilldelad en medlem och följer inte båten vid försäljning.

En bryggplatsinnehavare får behålla sin bryggplats i högst två år utan att ha en båt i klubben om bryggplatsen är betald och om arbets- och vaktplikten är fullgjorda..

Vid särskilda skäl kan styrelsen besluta att platsen får behållas längre.

1.7 Tillfällig utlåning

En bryggplats får endast tillfälligt utlånas till en annan klubbmedlem. Utlånaren är skyldig att:

 • inhämta hamnkaptenens tillstånd,
 • se till att den som lånar platsen har båten minst ansvarsförsäkrad,
 • ansvara för vaktgång och arbetsplikt,
 • inte ta ut högre ersättning för platsen än den som fastställts av årsmötet.

1.8 Byte till annan bryggplats

En bryggplatsinnehavare får byta bryggplats med en annan bryggplatsinnehavare. Hamnkaptenen skall då godkänna bytet.

1.9 Tilldelning

Det finns två köer för bryggplatstilldelning, en kö för nya medlemmar och en byteskö för de medlemmar som önskar byta bryggplats.

Förtur kan ges till medlemmar som är tidigare bryggplatsinnehavare eller har tilldelad varvsplats.

2. Varv

Principbeslut i frågor rörande varvet fattas av styrelsen.
Styrelsen delegerar rätten att besluta om den normala (dagliga) verksamheten på varvet till varvschefen. Varvschefens beslut kan överklagas hos styrelsen.
Varvschefen fördelar varvsplatserna för att på bästa sätt utnyttja varvet.

2.1 Det åligger varvsplatsinnehavaren att:

 • Båtägaren ska anta anvisad varvsplats.
 • När en gasolbrännare, värmepistol el. dyl. används för att ta bort färg etc. är båtägaren skyldig att se till att en brandsläckare finns lätt tillgänglig.
 • Båtägaren ansvarar själv för handhavande och bortforsling av allt avfall, miljöfarligt avfall ska lämnas på miljöstation.
 • Trasor indränkta med eldfarliga ämnen får inte förvaras i eller invid båten eller kastas i sopbehållare förrän de dränkts i vatten eller på annat sätt hindras från självantändning.
 • Ställningsvirke, bockar och löst virke i vaggor etc. ska efter vintersäsongen märkas tydligt och forslas till den plats som varvschefen anvisar.
 • Utrustning som under sommarsäsongen, efter varvschefens tillstånd, lämnas kvar på varvet ska förvaras så att den inte verkar hindrande eller störande.
 • Båten ska vara ordentligt underpallad och sidostöttad för att undvika vältning.
 • Vaggor/bockar skall vara tydligt och ifrån varvets vägsida synligt märkta med båtägarens namn och telefonnummer.
 • Elkablar och utrustning som används på varvet ska uppfylla gällande säkerhetsföreskrifter. Se broschyren ”Elsäkerhet i småbåtshamnar och fritidsbåtar”.
 • När arbetet avslutas för dagen ska stickproppen normalt dras ut. Så fort ingen uttagssladd sitter inkopplad skall skyddslocket stängas och vridas till låst läge samt att huven på uttagsstolpar på varv skall vara stängda. Om kabeln undantagsvis ska vara ansluten ska den vara märkt med anledningen till detta. Omärkta kablar kan komma att dras ut.Den som använder extra mycket elektricitet, utöver normalt årligt underhåll, ska betala uppskattad elförbrukning.

2.2 Det är inte tillåtet att:

 • Förvara annan båt på varvsplatsen än den båt som är registrerad i BAS.
 • Förvara trailer på varvet utan tilldelas varvsplats.
 • Förvara fler än 1 båt på varvsplats.
 • Förvara mer än en vagga/en uppsättning stöttor/en trailer på varvsplatsen.

2.3 Förverkande av varvsplats

Båt får maximalt stå på varvet i 3 år utan att sjösättas. Därefter förverkas varvsplatsen.

2.4 Tilldelning

Det finns en kö för varvsplatstilldelning.

Förtur kan ges till medlemmar som är tidigare varvsplatsinnehavare eller har tilldelad bryggplats.

3. Funktionärs- och medlemsfrågor

3.1 Ideellt arbete

Klubbens verksamhet bedrivs på ideell basis. Ingen ekonomisk ersättning betalas för arbete eller uppdrag som medlemmen utför i egenskap av medlem. Befrielse från vissa avgifter kan dock förekomma.

3.2 Utmärkelser/förtjänsttecken

Styrelseledamöter, suppleanter, ledamöter av valberedningen, revisorer samt funktionärer som är upptagna under rubriken ”övriga funktionärer” i styrelse- eller funktionärsförteckningen får en bordsstandert med stång efter den första fyraårsperiodens arbete i klubben. Utmärkelsen delas ut på klubbens årsfest.

4. Arbetsplikt

4.1 Allmänt

Fasta tillfällen för att fullgöra arbetsplikten är:

 • vårupprustning av hamnen
 • vårstädningen
 • sex arbetskvällar under året
 • arbeten på klubbholmen efter klubbholmsfogdens anvisning
 • höststädningen

För fullgjord arbetsplikt krävs att medlem göra en arbetsplikt per bryggplats och en arbetsplikt per varvsplats. Alternativt kan arbetsplikten fullgöras på en annan tid efter särskild kallelse från arbetschefen, eller genom en extra vaktgång. De medlemmar som under året tilldelats två vaktpass (se nedan under punkt 5.1) är befriade från arbetsplikt under den året.

Arbetschefen organiserar arbetet samt utser arbetsledare för arbetstillfället.

4.2 Befrielse

Styrelseledamöter, suppleanter, ledamöter av valberedningen, revisorer samt funktionärer som är upptagna under rubriken ”övriga funktionärer” i styrelse- eller funktionärsförteckningen för det aktuella året är befriade från arbetsplikt.

En medlem som gjort betydande insatser för klubben kan efter styrelsens beslut befrias från kommande arbetsplikt.

4.3 Kallelse

Kallelse till arbetsplikt ska ske i god tid. Normalt sker detta genom det kalendarium som publiceras i Vårbrevet eller på hemsidan.

4.4 Uteblivande

Den som inte fullgjort sin arbetsplikt debiteras den avgift som fastställts av årsmötet.

5. Vaktplikt

5.1 Allmänt

Styrelsen delegerar rätten att fastställa vaktlistan och i övrigt sköta frågor rörande vaktgången till vaktchefen. Vaktchefens beslut kan dock överklagas hos styrelsen.

Medlem är skyldiga att fullgöra vaktplikten med normalt ett vaktpass per år och båt. Vid behov och beroende på antalet vaktnätter under respektive år kan två eller flera vaktpass förekomma. Medlem är ansvarig för vaktgången men har rätt att skaffa ersättare om denne är klubb- eller familjemedlem.

Medlem har möjlighet att på den lista som publiceras i BAS anmäla sig till önskat vaktdatum.

Den som inte angett önskat vaktdatum blir tilldelad ett eller – i förekommande fall – två vaktpass av vaktchefen.

En medlem ansvarar för vaktpass som infaller inom 30 dagar efter uppsägande eller överlåtelse av brygg och/eller varvsplatsen.

5.2 Befrielse eller delvis befrielse

Styrelsemedlemmarna är befriade från vaktplikt.

De funktionärer som är upptagna under rubriken ”övriga funktionärer” i styrelse- eller funktionärsförteckningen för året samt hedersmedlemmarna är undantagna från vaktplikt.

En medlem som gjort betydande insatser för klubben kan efter styrelsebeslut befrias från kommande vaktpass.

De medlemmar som vid vaktperiodens början fyllt 70 år är befriade från vaktplikt, men kan – om de så önskar – ändå gå vakt.

5.4 Uteblivande/Försummelse

Vaktchefen föredrar vid varje styrelsemöte utfallet av vaktgången under den aktuella perioden och föreslår åtgärder med anledning av detta, uteslutning ur klubben kan komma i fråga.

Den som uteblivit från sin vaktgång debiteras den vaktavgift som årsmötet fastställt.

5.5 Närvarokontroll

Vaktchefen ansvarar för närvarokontrollen.

6. Avgifter och återbetalningar

Klubbens avgifter fastställs av årsmötet.

6.1 Inträdes-, medlems- och tillträdesavgifter

En person som ansökt om medlemskap i klubben, och blivit antagen som medlemskandidat, blir medlem efter att ha betalat inträdesavgiften. Denna avgift utgör även årsavgift för det första året. Efter att ha fått brygg och/eller varvsplats betalar medlemmen tillträdes- och platsavgift. Tillträdes- och platsavgifter återbetalas inte vid ett eventuellt utträde ur klubben.

Styrelsen beslutar när medlemmarnas avgifter ska betalas.

6.2 Återbetalning

Inbetald platsavgift återbetalas normalt inte vid återlämnande av plats eller om platsen ej utnyttjas. 

7. Övrig sjö- och torrsättning

Klubben samordnar endast sjö- och torrsättningstillfällena enligt kalendarium. Den enskilde medlemmen ansvarar alltid för sin sjö- och torrsättning. Avgiften betalas till entreprenören och enligt dennes taxa.

Sjösättning/torrsättning med klubbens slipvagn/traktor eller annat redskap enligt kalendarium, betalar medlemmen via traktor- eller redskapsföraren.

Vid varje sjösättnings- och torrsättningstillfälle ska en giltig ansvarsförsäkring kunna visas upp.

8. Brygg/varvsrond

Åtgärder efter påpekande från bryggrond/varvsrond (bl.a. kontroll av förtöjning, ordning på uppställningsplatsen) ska vara åtgärdade inom den angivna tiden som finns angiven i utskick från varvschef eller hamnkapten.

Avgift för ej genomförd åtgärd bestäms genom beslut av respektive årsmöte.

9. Nyckel

Varje ordinarie medlem har rätt att efter erlagd avgift köpa en nyckel till klubbens anläggningar. Nyckeln ger tillträde till samtliga faciliteter som är öppna för medlemmarna, såsom klubb- och vaktstugan, snickarboden, vägbommen, bryggrindar och mastkranen. Nyckeln fungerar sålänge medlemskapet är aktivt.

10. Trafik inom MBK:s områden

10.1 Hastighetsbegränsning

Hastighetsbegränsningen 10 km/tim. gäller från och med bommen vid övre varvet. Dock ska hänsyn alltid tas till rådande omständigheter.

10.2 Parkering

Parkering är förbjuden från och med P-förbudsskylten vid vaktstugan till och med området söder om A-bryggan. Kortare uppställning för i- och urlastning eller vid arbete med båten är dock tillåten.

11. Användning av klubbens material

Efter användning av klubbens material (verktyg, maskiner etc.) ska materialet rengöras och ställas tillbaka på därför avsedd plats.

12. Avfallshantering

Klubben har inget eget upplag för avfall. Medlemmarna är därför skyldiga att ta hand om sitt eget avfall. Nedskräpning på klubbens område kan medföra att medlemmen debiteras för städning eller bortforsling av detsamma. Miljöfarligt avfall ska alltid forslas till miljöstation.

13. Klubbholmen

Klubbholmen arrenderas gemensamt av Sigtuna BK, Hässelbystrands BK och Märsta BK. Klubbarnas medlemmar har tillgång till klubbholmen och dess anläggningar. Gästande båtar har tillgång till klubbholmen och dess anläggningar i mån av plats.

För klubbholmen gäller Stockholms kommuns Mälarregler.

Förtöjning mot bryggor sker med ankare samt stäv eller akter mot bryggan. Fullgott förtöjningsmaterial och tillräckligt antal fendrar ska användas. Långsides förtöjning är förbjuden.

Förtöjning mot bryggorna vid badplatserna på klubbholmens östra sida är förbjuden.

Grillning ska ske endast vid de grillplatser som finns. Glöden ska vara ordentligt släckt innan grillplatsen lämnas.

När bastun nyttjas ska bokningslistan användas. Vid bastubad hugger man sin egen ved. Bastun ska lämnas städad.

I klubbholmens soptunnor får endast brännbara hushållssopor lämnas. PET-flaskor och ölburkar kan lämnas i de sopsäckar som finns. Tomglas och plåtburkar får inte lämnas på holmen.

Arbete på klubbholmen planeras av klubbholmsfogdarna.