Om styrelsen

Patrik Ström

Ordförande

Har det övergripande ansvaret för klubbens verksamhet och till honom kan du framföra alla frågor som berör klubben. Han ansvarar för nycklar till hamn och varv, samt är klubbens firmatecknare.

Lars Hagman

Sekreterare

Ansvarar för klubbens korrespondens, skriver mötesprotokoll, sammanställer och skickar ut medlemsbrev m.m. Till honom kan du sända manuskript om du vill ha med något i medlems­breven.

Tuula Paavilainen

Kassör

Svarar för klubbens finanser, bokföring samt bank- och postaffärer. Hon är också klubbens firmatecknare.

Frank Baumfalk

Hamnkapten

Svarar för hamnområdet, fördelar bryggplatser, ser till bojar och Y-bommar samt att hamnområdet underhålls. Han är också fyrvaktare.

Håkan Hedenquist

Varvschef

Han bestämmer var din båt ska stå och hur stort utrymme den får. Han ansvarar också för underhåll av varv, vägbom, slipvagn och trak-tor. Han ombesörjer torr- och sjösättning. Är av Svenska Båtunionen auktoriserad besiktningsman och utför säkerhetsbesiktning av fritidsbåtar.

Angelika Pettersson-Hemlin

Vaktchef

Upprättar schema för vakthållning samt kontrollerar att vakthållningen fungerar. Säljer vimplar och nålar.

Stig Hansson

Arbetschef, vice hamnkapten

Kallar till arbetsplikt och för journal över utförd arbetsplikt. Ser i samråd med berörda enhetschefer till att material och verktyg finns vid varje arbetstillfälle. Inträder vid ordinarie hamn-kaptenens frånvaro.

Bengt Ström

Seglingssektionen, vice ordförande

Svarar för segeltävlingar och underhåll av mastskjulen. Inträder som ordförande vid ordinarie ordförandens frånvaro.

Bengt Eriksson

Motorbåtssektionen, vice varvschef

Svarar för navigations-tävlingar samt sektionens utflykter. Inträder vid ordinarie varvschefens frånvaro. Han säljer vimplar och nålar.

Johan Lavenius

Medlemssekreterare, IT och försäkringsombud

Han administrerar medlemsförfrågningar, medlemsregistret, klubbens IT-användning och klubbens närvaro på webben/Facebook. Ansvarar för drift och underhåll av hemsidan, samt wifi i hamnen. Fungerar som kontaktman i försäkringsfrågor.

Lennart Christiansson

Stugfogde, vice arbetschef

Han ansvarar för underhållet av klubb- och vaktstugan samt traktorgaraget och bodarna. Är klubbens kontaktman gentemot Sigtuna kommun i frågor rörande vägen till hamnområdet. Inträder vid ordinarie arbetschefens frånvaro. Säljer vimplar och nålar.

Funktionärer

Max Bergvall

Klubbholmsfogde

Samordnar de arbeten som ska utföras på ön och redo-visar löpande till styrelsen. Håller löpande kontakt med övriga klubbholmepartners.

Björn Siggelin

Vice klubbholmsfogde

Birgitta Christinsson

Klubbmästare

Arrangerar klubbens fester och sammankomster samt utser festkommitté.

Jan Franzen

Miljöansvaring

Svarar för klubbens miljöfrågor och till honom kan du vända dig och få besked vad gäller godkända bottenfärger, kemikalier etc. Är klubbens kontaktperson gentemot kommun och myndigheter i dessa frågor.