Om styrelsen

Johan Lavenius

Ordförande

Har det övergripande ansvaret för klubbens verksamhet och till honom kan du framföra alla frågor som berör klubben. Han ansvarar för nycklar till hamn och varv, samt är klubbens firmatecknare.

Lars Hagman

Sekreterare

Ansvarar för klubbens korrespondens, skriver mötesprotokoll, sammanställer och skickar ut medlemsbrev m.m. Till honom kan du sända manuskript om du vill ha med något i medlems­breven.

Tuula Paavilainen

Kassör

Svarar för klubbens finanser, bokföring samt bank- och postaffärer. Hon är också klubbens firmatecknare.

Bengt Eriksson

Hamnkapten

Svarar för hamnområdet, fördelar bryggplatser, ser till bojar och Y-bommar samt att hamnområdet underhålls. Han är också fyrvaktare.

Håkan Hedenquist

Varvschef

Han bestämmer var din båt ska stå och hur stort utrymme den får. Han ansvarar också för underhåll av varv, vägbom, slipvagn och trak-tor. Han ombesörjer torr- och sjösättning. 

Fredrik Augustsson

Vaktchef

Upprättar schema för vakthållning samt kontrollerar att vakthållningen fungerar. Säljer vimplar och nålar.

Fernando Farieta

Arbetschef, vice varvschef

Kallar till arbetsplikt och för journal över utförd arbetsplikt. Ser i samråd med berörda enhetschefer till att material och verktyg finns vid varje arbetstillfälle. Inträder vid ordinarie varvschefens frånvaro.

Curt Liljefelt

Seglingssektionen, vice ordförande

Svarar för segeltävlingar och underhåll av mastskjulen. Inträder som ordförande vid ordinarie ordförandens frånvaro.

Jesper Sjölander

Medlemssekreterare, IT och försäkringsombud

Han administrerar medlemsförfrågningar, medlemsregistret, klubbens IT-användning och klubbens närvaro på webben/Facebook. Ansvarar för drift och underhåll av hemsidan, samt wifi i hamnen. Fungerar som kontaktman i försäkringsfrågor.

Lennart Christiansson

Stugfogde, vice arbetschef

Han ansvarar för underhållet av klubb- och vaktstugan samt traktorgaraget och bodarna. Är klubbens kontaktman gentemot Sigtuna kommun i frågor rörande vägen till hamnområdet. Inträder vid ordinarie arbetschefens frånvaro. Säljer vimplar och nålar.

Christer Pettersson

Miljöansvaring

Svarar för klubbens miljöfrågor och till honom kan du vända dig och få besked vad gäller godkända bottenfärger, kemikalier etc. Är klubbens kontaktperson gentemot kommun och myndigheter i dessa frågor.

Av styrelsen utsedda funktionärer

Max Bergvall

Klubbholmsfogde

Samordnar de arbeten som ska utföras på ön och redo-visar löpande till styrelsen. Håller löpande kontakt med övriga klubbholmepartners.

Birgitta Christiansson

Klubbmästare

Arrangerar klubbens fester och sammankomster samt utser festkommitté.

Revisorer

Magnus Wranning

Revisor

Bengt Ström

Revisor

Alexander Larruy

Revisorssuppleant

Valberedning

Kjell Gustafson

Sammankallande

Krisztian Budavari

Bert Johansson